Kamis, 22 September 2011

=KONGGRES SASTRA JAWA III

Time
Friday, October 28 at 8:00am - October 30 at 4:00pm

Location
Taman Wisata Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Created By

More Info
Nomor : 17/PAN/KSJ/06/2011
Sifat : Penting
Hal : UNDANGAN


K e p a d a
Ingkang kinurmat
Kangmas Nurochman Sudibyo
Mbah Diyah Setiowati
Di Tegal


Salam taklim,
Lumantar serat menika keparenga kula atur pawarta mbokbilih KONGGRES SASTRA JAWA (KSJ) III badhe kagelar ing Bojonegoro (28 – 30 Oktober 2011), dipunembani dening Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB) dalasan Dinas Budaya & Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Jadwal acaranipun saget panjenengan priksani ing walikipun serat menika.

Panitia KSJ III nyuwun rawuh panjenengan saprelu ngombyongi lan nggiring lumampahing Konggres wiwit purwa dumugi purna. Namung, mugi panjenengan dhanganing panggalih, awit cupetipun bunci prabeya kangge acara menika, para rawuh dipunsuwun urun prabeya Rp 100.000 (setunggalatus ewu rupiyah)/priyantun –sampun kalebet kangge mbabar buku Crita Cekak lan buku Guritan KSJ III. Urunan prabeya saget kakintun lumantar Rekening Bank JATIM Cabang Bojonegoro No Rek.0082651039 atas nama Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro.

Panitia nyuwun supados panjenengan enggal kintun katrangan lumantar layang setrum (email) sastrajawa@yahoo.com LAN sastrajawa2011@gmail.com UTAWI lumantar nomer tilpun +62818374138 (Bonari). Yen ngantos 20 September 2011 dereng wonten katrangan saget rawuh utawi boten, Panitia badhe ngaturaken jatah kursi panjenangan dhumateng priyantun sanesipun.

Sarat salajengipun, enggala panjenengan kintun guritan cacah 5 (saget ingkang sampun kapacak ing ariwarti/kalawarti utawi ingkang enggal/dereng kapacak) UTAWI setunggal CRITA CEKAK lumantar layang setrum ingkang sampun kasebat wau, satelat-telatipun ugi tanggal 20 September 2011.

Makaten, maturnuwun.


Taklim kula,
KETUA PANITIA KSJ IIIBonari Nabonenar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar